ต้นปรือคู่บ้าน จักสานขึ้นชื่อ เลื่องลือบุญประเพณี มั่งมีพืชเศรษฐกิจ วิถีชีวิตพอเพียง      
ประวัติและสภาพทั่วไป
      ข้อมูลหมู่บ้าน
      สถานที่สำคัญ
      สินค้า OTOP ต.หนองปรือ

      
คณะผู้บริหาร อบต.
      สมาชิกสภา อบต.
      เจ้าหน้าที่ อบต.

      
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
      แผนพัฒนา 3 ปี
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      แผนการดำเนินงานประจำปี
      แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
      
ข้อบัญญัติ อบต.

      
สำนักงานปลัด อบต.
      กองคลัง
      กองช่าง
      ส่วนการศึกษาฯ
      ส่วนส่งเสริมการเกษตร
  
      
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
      ข้อมูลค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจ้ดจ้างราคากลาง การคำนวณราคากลาง
      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
            @ รายงานการวิเคราะห์ผลฯ
            @ ผลการจัดซื้อ-จ้างประจำปี
            @ 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
      คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
      หนังสือราชการ(กรมส่งเสริมฯ)

      
พรบ / พรก
      กฏกระทรวงและระเบียบ มิถุนายน 2559
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  


ข้อความทั้งหมด   
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

***ประกาศสอบราคา, E-Auction ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559***
  ประกาศขายทอดตลาด  พัสดุ  ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ  จำนวน  36  รายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  
            -
รายละเอียดแนบท้าย

  โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรายมูล  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  อำภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  ตามแบบ สถ.ศพด.2 (แบบตอกเสาเข็ม)  จำนวน 1 หลัง  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
            -
ประกาศเชิญชวน, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

  
โครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสันติ  หมู่ที่ 9  ตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
            -
ประกาศเชิญชวน, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

***ประกาศสอบราคา, E-Auction ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558***


  โครงการสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรงธรรม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไก่เถื่อน  จำนวน  127 รายการ  
            - ประกาศเชิญชวน, รายการรายละเอียดสื่อฯ, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  โครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างดาด คสล./วางท่อ คสล.  หมู่ที่ 10  ตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
            - ประกาศเชิญชวน, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  โครงการสอบราคาจ้างวางท่อ คสล. สาย 331-เขตติดต่อตำบลหัวถนน-คลองกระบกเรียง, สายหนองเตาเหล้า-คลองกระบกเรียง, ซอยป่าสัก, ซอยพระลับ  หมู่ที่ 8  ตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
            - ประกาศเชิญชวน, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  โครงการสอบราคาจ้างวางท่อ คสล. บริเวณคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 6  ตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
            - ประกาศเชิญชวน, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  โครงการประกวดราคาจ้างวางท่อ คสล. บริเวณริมถนนลาดยางสายบ้านเหนือบ่อกรุ - ทรงธรรม  หมู่ที่ 5, 2  ตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
            - ประกาศเชิญชวน, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายหนองปรือ-หนองไผ่-หนองสะแก-หนองเซ่ง-331  หมู่ที่ 1, 3, 7, 10  ตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
            - ประกาศเชิญชวน, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  ชนิด คสล. 3 ชั้น  จำนวน  1 หลัง  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
            - ประกาศเชิญชวน, ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  
โครงการสอบราคาจ้างเหมาวางท่อ คสล. บริเวณริมถนนคอนกรีตสายพนัสนิคม - หัวถนน  หมู่ที่ 1, 3  ตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี  
            - ประกาศเชิญชวน, ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบฯ, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  โครงการสอบราคาซื้อวัสดุหินคลุกกลบเกลี่ยหลุมบ่อถนนภายในตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี 
            - ประกาศเชิญชวน, ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบฯ, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  
โครงการสอบราคาซื้อวัสดุลูกรังกลบเกลี่ยหลุมบ่อถนนภายในตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี 
            - ประกาศเชิญชวน, ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบฯ, ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
  โครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินตาฉาก - วัดหนองปรือ  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี
  โครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ซอยอ้อมเจริญถึงซอยทองหยิบ  หมู่ที่ 8  ตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี
***ประกาศสอบราคา, E-Auction ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557***


  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านเกาะกะแบก หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าโรงเรียนวัดทรงธรรม - ซุ้มประตูทางเข้าวัดทรงธรรม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
  โครงวางท่อ คสล. บริเวณริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพนัสนิคม - หัวถนน  ช่วงบ้านเกาะกลาง หมู่ที่ 3 - บ้านเกาะกะบก หมู่ที่ 4  ตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านเกาะกะแบก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี (ยกเลิก)
 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
 โครงการวางท่อบล็อกคอนกรีต/ท่อ คสล./ดาด คสล. ภายในตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลกลางแจ้ง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี


***ประกาศสอบราคาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556***

  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ภาคเรียนที่ 1/2556
  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ สำหรับงานประมวลผล เบบที่ 1* (จอขนาดไม่น้อยกว่า  18 นิ้ว)
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณริมคลองส่งน้ำ  หมู่ที่ 1, 3  ตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายหมู่บ้านเกาะกะบก - ทดกั้นน้ำ หมู่ที่ 4  ตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 9  ตำบลหนองปรือ  อำเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

  ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน จำนวน 525 ชุด ตามโครงการตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสตำบลหนองปรือ
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านหนองไผ่ บริเวณบ้านนางพุทธการ  เงาแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีสงวนลิขสิทธิ์โดย © องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ (อบต.หนองปรือ) All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2007-11-07 (13966 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
หน้าแรก ติดต่อเรา กระดานข่าว ค้นหา ถาม/ตอบ Webmaster

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ (อบต.หนองปรือ)
41 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  20140
      โทรศัพท์./โทรสาร. 0-3847-2210

สำหรับการแสดงผลแนะนำให้ใช้ IE เวอร์ชั่น 5.5 ขึ้นไป โหมดการแสดงผล 1024*768